محمد علی نجفی | خبرگزاری بسیج پرس
محمد علی نجفی | خبرگزاری بسیج پرس
از طبری تاشاه مهره بانک سرمایه/پرونده مدیران بانکی همچمنان درسکوت ۰۳ آبا ۱۳۹۹

از طبری تاشاه مهره بانک سرمایه/پرونده مدیران بانکی همچمنان درسکوت

[ad_1] خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: مهر نیمه اول امسال اگر چه تحت شرایط ویروس منحوس کرونا پر از تغییرات در همه حوزه‌ها بود اما حوزه قضائی و رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی دستخوش تغییر بزرگ‌تری زیر سایه استجازه از رهبری قرار گرفت. در همین راستا با توجه به عنوان اخلال اقتصادی و پراکنده بودن آن […]

از طبری تاشاه مهره بانک سرمایه/پرونده مدیران بانکی همچنان در سکوت ۰۳ آبا ۱۳۹۹

از طبری تاشاه مهره بانک سرمایه/پرونده مدیران بانکی همچنان در سکوت

[ad_1] خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: مهر نیمه اول امسال اگر چه تحت شرایط ویروس منحوس کرونا پر از تغییرات در همه حوزه‌ها بود اما حوزه قضائی و رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی دستخوش تغییر بزرگ‌تری زیر سایه استجازه از رهبری قرار گرفت. در همین راستا با توجه به عنوان اخلال اقتصادی و پراکنده بودن آن […]