عبدالحسین شیروی | خبرگزاری بسیج پرس
عبدالحسین شیروی | خبرگزاری بسیج پرس
کنترل رفتارهای اقتصادی دولت و مردم با علم حقوق ۱۰ آبا ۱۳۹۹

کنترل رفتارهای اقتصادی دولت و مردم با علم حقوق

[ad_1] به گزارش خبرگزاری بسیج پرس «حقوق اقتصادی» دوازدهمین اثر عبدالحسین شیروی منتشر شد. کنترل رفتارهای اقتصادی دولت و مردم با علم حقوق دوازدهمین اثر عبدالحسین شیروی با عنوان «حقوق اقتصادی» در حالی منتشر شد که ارتباط حقوق و اقتصاد و تأثیر آن دو بر هم در دهه‌های اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. […]