برچسب زده شده با : زلزله،گسل، تهران ، فواید

گسل ها سبب حاصلخیزی خاک های تهران می شوند ،چرا که خاک را خرد کرده و باعث افزایش آب های زیرزمینی و چشمه ها هستند.