برچسب زده شده با : دکتر مهدی صفری

مسئولان باید اعضای هیئت علمی و دانشجویان را به این سمت سوق دهند تا در این مسائل ورود پیدا کرده و به صنعت کشور رونق ببخشند.

گسل ها سبب حاصلخیزی خاک های تهران می شوند ،چرا که خاک را خرد کرده و باعث افزایش آب های زیرزمینی و چشمه ها هستند.