برچسب زده شده با : تهاجم فرهنگی ، احادیث معصومین ،

اگر بخواهیم تکنولوژی را در مسیر درست استفاده کنیم، این کار شدنی است .می توان با اعمال سیاست های درست و مدبرانه به مدیریت و نظارت آن پرداخت.