پایان جاسوسی جیمیل از رسیدهای خرید کاربران
پایان جاسوسی جیمیل از رسیدهای خرید کاربران ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

پایان جاسوسی جیمیل از رسیدهای خرید کاربران

شرکت هایی مانند گوگل از هیچ اطلاعاتی در مورد عملکرد کاربران خود نمی گذرند و جمع آوری داده های مربوط به خریدهای آنها در قالب رسیدهای ارسالی در جیمیل یکی از این روش های جمع آوری اطلاعات است.