وزارت صمت هم واردات کاغذ توسط کارخانه تولیدی را تأیید کرد
وزارت صمت هم واردات کاغذ توسط کارخانه تولیدی را تأیید کرد ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

وزارت صمت هم واردات کاغذ توسط کارخانه تولیدی را تأیید کرد

وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأیید خبر واردات کاغذ توسط کارخانه تولیدی چوب و کاغذ مازندران، این اقدام را در جهت بقای این کارخانه و تأمین معیشت کارگران شاغل در آن دانست.