همه منتظر پایان دولت روحانی!
همه منتظر پایان دولت روحانی! ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

همه منتظر پایان دولت روحانی!

رویای سفره رنگین ایرانیان در خواب هم محقق نخواهد شد!