نظام منسجم انتقال پیام‌های ارزش محور به شکل نهادینه ترسیم نشده است
نظام منسجم انتقال پیام‌های ارزش محور به شکل نهادینه ترسیم نشده است ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
معاون سیاسی و امنیتی دادستان کشور :

نظام منسجم انتقال پیام‌های ارزش محور به شکل نهادینه ترسیم نشده است

معاون سیاسی و امنیتی دادستان کشور گفت: نظام منسجم انتقال پیام‌های ارزش محور به شکل نهادینه ترسیم نشده و این مطلب باعث شده ارزش‌ها دچار یک چالش‌های جدی در مقام توجه و اجرا قرار بگیرد.