نابرابری شرایط قراردادهای اپراتورها با تولیدکنندگان خارجی و داخلی
نابرابری شرایط قراردادهای اپراتورها با تولیدکنندگان خارجی و داخلی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

نابرابری شرایط قراردادهای اپراتورها با تولیدکنندگان خارجی و داخلی

عضو هیات مدیره‌ سندیکای صنعت مخابرات در راستای رونق تولید گفت: از وزیر ارتباطات درخواست می کنم به اپراتورها تاکید شود که شرایط قراردادی یکسان با شرکت‌های خارجی‌ و داخلی داشته باشند.