میزان زکات
میزان زکات فطره از سوی دفتر رهبر انقلاب اعلام شد ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

میزان زکات فطره از سوی دفتر رهبر انقلاب اعلام شد

میزان زکات فطره از سوی دفتر رهبر انقلاب اعلام شد که بر اساس آن، حداقل مبلغ فطریه برای هر نفر ۸ هزار تومان است.