مسیر پر دست انداز کارآفرینی در قطعه سازی ایران
مسیر پر دست انداز کارآفرینی در قطعه سازی ایران ۱۹ خرداد ۱۳۹۸

مسیر پر دست انداز کارآفرینی در قطعه سازی ایران

صنعت قطعه سازی کشور که این روزها به تبع تحریم های صنعت خودرو با مشکلات زیادی مواجه شده، ادامه راه را برای کارآفرینان این حوزه سخت تر از پیش کرده است.