مردم دشمن آنند که نمی‌دانند
مردم دشمن آنند که نمی‌دانند ۲۶ تیر ۱۳۹۸

مردم دشمن آنند که نمی‌دانند

فرد یا افرادی دستگیر و روانه زندان می شوند و افکار عمومی با یک خبر چند کلمه ای مواجه می شود که به دلیل جاسوسی و یا اقدام علیه امنیت ملی این ها را گرفته اند. آن سوی مرزها اما خبر‌سازی و مظلوم نمایی شروع می‌شود.