مداحی کشور متولی مشخصی ندارد
مداحی کشور متولی مشخصی ندارد ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

مداحی کشور متولی مشخصی ندارد

شاعر آئینی گفت: باید برای مداحی که تا این میزان مورد توجه است و عموم مردم مخاطب آن هستند قانون و ضابطه تدوین و نباید بدون متولی رها شود.