مداحی حماسی میثم‌ مطیعی علیه آلِ سعود در اربعین شهدای‌ حجاز
مداحی حماسی میثم‌ مطیعی علیه آلِ سعود در اربعین شهدای‌ حجاز ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

مداحی حماسی میثم‌ مطیعی علیه آلِ سعود در اربعین شهدای‌ حجاز

مداحی حماسی میثم‌ مطیعی علیه آلِ سعود در اربعین شهدای‌ حجاز