محسن،هاشمی
محسن هاشمی در راه بازگشت به خانه دولت ۳۰ تیر ۱۳۹۸

محسن هاشمی در راه بازگشت به خانه دولت

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص علت حضورش در ریاست جمهوری به شوخی بیان کرد: بنویسید آقای روحانی را دوست داریم، می‌رویم وی را ببینیم.