قتل.قاتل.قتل پدر توسط پسر
مرد بیکار، پدرش را کشت ۲۵ تیر ۱۳۹۸

مرد بیکار، پدرش را کشت

پسر جوانی که اقدام به قتل پدرش کرده بود، دستگیر شد.