فرمانده لشکر27 محمد رسول ا…(ص)
یکی از مولفه های قدرت کشور ما شهدا هستند ۰۶ مهر ۱۳۹۸

یکی از مولفه های قدرت کشور ما شهدا هستند

فرمانده لشکرعملیاتی 27 حضرت محمد رسول ا...(ص) گفت: بی شک یکی از مهمترین مولفه های کشورمان شهدا هستند.