عبدالله عراقی
اعطای نشان فتح درجه ۲ به سردار سرتیپ پاسدار عبدالله عراقی ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

اعطای نشان فتح درجه ۲ به سردار سرتیپ پاسدار عبدالله عراقی

اعطای نشان فتح درجه ۲ به سردار سرتیپ پاسدار عبدالله عراقی