سپاه حضرت محمد
مصاحبه اختصاصی باسردار اسدالهی رئیس بازرسی سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ ۲۲ دی ۱۳۹۸
گزارش خبری/

مصاحبه اختصاصی باسردار اسدالهی رئیس بازرسی سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ

مصاحبه اختصاصی خبرگزاری سپاه حضرت محمدرسول الله (ص)تهران بزرگ باسردار اسدالهی رئیس بازرسی سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ

سپاه برای فقرزدایی و سازندگی به کمک پیشکسوتان نیازمند است ۱۴ تیر ۱۳۹۷

سپاه برای فقرزدایی و سازندگی به کمک پیشکسوتان نیازمند است

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ گفت: ما به عنوان نماینده پیشکسوتان عرصه ایثار و شهادت در سپاه به کمک و همکاری شما نیاز داریم تا با حضور شما و بسیجیان در راه فقرزدایی و سازندگی کشور با قدرت بیشتری اقدام کنیم.