سرلشكر باقري رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح
فریب دعوت به مذاکره دشمن را نمی‌خوریم ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
سرلشكر باقري رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح

فریب دعوت به مذاکره دشمن را نمی‌خوریم

آزادسازي نفتكش «آدريان دريا» بيانگر اقتدار كشور در عرصه بين‌المللي است.