روزهای مقاومت
«اطلس حماسه خرمشهر» راوی روزهای مقاومت از شهری حماسی ۰۴ خرداد ۱۳۹۸

«اطلس حماسه خرمشهر» راوی روزهای مقاومت از شهری حماسی

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس کتاب «اطلس حماسه خرمشهر» را که روایتی از کارنامه درخشان حماسه مقاومت مردم این شهر در برابر تجاوز دشمن بعثی است، منتشر کرد.