دشمن در مقابل قدرت فرهنگی ملت ایران به زانو در آمده است/خدمات اجتماعی بسیج باید گسترش یابد/مردم سالاری دینی یعنی مردم در همه امور سالار خود باشند
دشمن در مقابل قدرت فرهنگی ملت ایران به زانو در آمده است/خدمات اجتماعی بسیج باید گسترش یابد/مردم سالاری دینی یعنی مردم در همه امور سالار خود باشند ۲۶ تیر ۱۳۹۸

دشمن در مقابل قدرت فرهنگی ملت ایران به زانو در آمده است/خدمات اجتماعی بسیج باید گسترش یابد/مردم سالاری دینی یعنی مردم در همه امور سالار خود باشند

ملت ایران در تمامی عرصه های انقلاب پیش رو هستند ملت ایران از فرهنگ غنی برخوردار بوده و دشمنام ما در مقابل قدرت فرهنگی ملت ایران به زانو در آمده اند چرا که فرهنگ این ملت نشات گرفته است فرهنگ عاشورا و ریشه در فرهنگ شهدا دارد.