دستگيري يك شبكه ضدانقلاب در مشهد
دستگیری یک شبکه ضدانقلاب در مشهد ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

دستگیری یک شبکه ضدانقلاب در مشهد

از يك منبع مطلع: شبكه ضدانقلاب مرتبط با خارج از كشور امروز مورد ضربه قرارگرفته است. بر اساس اطلاعات واصله دستگيرشدگان از شهرها و نقاط مختلف كشور براي طراحي و ايجاد اغتشاش و ناامني به مشهد سفركرده بودند كه دستگير شدند.