دانلود رایگان مقاله ارائه یک مدل تحلیلی به منظور
دانلود رایگان مقاله ارائه یک مدل تحلیلی به منظور پیشگویی تنش و تراکم خاک در ناحیه برهمکنش خاک- تایر ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله ارائه یک مدل تحلیلی به منظور پیشگویی تنش و تراکم خاک در ناحیه برهمکنش خاک- تایر

رمز فایل : www.jozveha.com خلاصه مقاله: مدلهای دو بعدی تحلیلی به منظور پیش بینی تنش و تراکم در ناحیه برهم کنش خاک-تایر در خودروهای خارج از جاده ای مورد توجه محققین بسیاری قرار گرفته است. در این پژوهش مدلی بر اساس حل تحلیلی معادلات حاکم بر توزیع تنش در ناحیه تماسی بین خاک-تایر بر اساس پارامترهای […]

دانلود رایگان مقاله ارائه یک مدل تحلیلی به منظور پیشگویی تنش و تراکم خاک در ناحیه برهمکنش خاک- تایر ۰۴ تیر ۱۳۹۷

دانلود رایگان مقاله ارائه یک مدل تحلیلی به منظور پیشگویی تنش و تراکم خاک در ناحیه برهمکنش خاک- تایر

مدلهای دو بعدی تحلیلی به منظور پیش بینی تنش و تراکم در ناحیه برهم کنش خاک-تایر در خودروهای خارج از جاده ای مورد توجه محققین بسیاری قرار گرفته است. در این پژوهش مدلی بر اساس حل تحلیلی معادلات حاکم بر توزیع تنش در ناحیه تماسی بین خاک-تایر بر اساس پارامترهای مؤثر همچون خصوصیات خاک و تایر ارائه شده است. ساختار مدل شامل سه بخش اصلی تنش برشی و عمودی، توزیع تنش و تغییر شکل در خاک می باشد که به پیش بینی توزیع تنش در ناحیه برهم کنش خاک-تایر، میزان تغییرات چگالی حجمی و جابجایی عمودی درخاک می پردازد.

دانلود رایگان مقاله ارائه یک مدل تحلیلی به منظور پیشگویی تنش و تراکم خاک در ناحیه برهمکنش خاک- تایر ۱۷ فروردین ۱۳۹۷

دانلود رایگان مقاله ارائه یک مدل تحلیلی به منظور پیشگویی تنش و تراکم خاک در ناحیه برهمکنش خاک- تایر

رمز فایل : www.jozveha.com خلاصه مقاله: مدلهای دو بعدی تحلیلی به منظور پیش بینی تنش و تراکم در ناحیه برهم کنش خاک-تایر در خودروهای خارج از جاده ای مورد توجه محققین بسیاری قرار گرفته است. در این پژوهش مدلی بر اساس حل تحلیلی معادلات حاکم بر توزیع تنش در ناحیه تماسی بین خاک-تایر بر اساس پارامترهای […]