خبرچینان پلیس
عکس: اعطای جایزه نقدی به خبرچینان پلیس ۱۷ تیر ۱۳۹۷

عکس: اعطای جایزه نقدی به خبرچینان پلیس

مراسم سالانه اعطای جایزه نقدی به خبرچینان پلیس چین بابت کمک آنها به کشف و کاهش جرایم.