حقوق دانشجومعلمان
درخواست بسیج دانشجویی از سازمان بازرسی برای پیگیری حقوق دانشجومعلمان کشور ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

درخواست بسیج دانشجویی از سازمان بازرسی برای پیگیری حقوق دانشجومعلمان کشور

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان با حضور در دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور نسبت به اقدام اخیر وزارت آموزش و پرورش در خصوص مسئله افزایش حقوق ها و صدور احکام برای دانشجومعلمان اعتراض کرد.