جمهوریخواهان
وزارت خارجه ازیک سوراخ۲بارگزیده نشود ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

وزارت خارجه ازیک سوراخ۲بارگزیده نشود

معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین در مورد اظهارات سخنگوی وزارت خارجه گفت: وزارت خارجه مراقب باشد از یک سوراخ دو بار گزیده نشوند.