ترکیبی جدید برای هیأت مدیره بانک سرمایه
ترکیبی جدید برای هیأت مدیره بانک سرمایه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

ترکیبی جدید برای هیأت مدیره بانک سرمایه

بانک سرمایه در جلسه مجمع عمومی سهامداران، ترکیب جدید هیأت مدیره خود را شناخت.

ترکیبی جدید برای هیأت مدیره بانک سرمایه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

ترکیبی جدید برای هیأت مدیره بانک سرمایه

بانک سرمایه در جلسه مجمع عمومی سهامداران، ترکیب جدید هیأت مدیره خود را شناخت.