تذکر نمایندگان درباره احقاق حق کارگزاران مخابرات روستایی
تذکر نمایندگان درباره احقاق حق کارگزاران مخابرات روستایی ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

تذکر نمایندگان درباره احقاق حق کارگزاران مخابرات روستایی

نمایندگان در تذکرات متعدد به وزیر ارتباطات خواستار جلوگیری از تضییع حق کارگزاران مخابرات روستایی و اجرای رای دیوان عدالت اداری در خصوص آنها شدند.