بسیج کارمندان
برگزاری جلسه مشترک بسیج کارمندان و بسیج مهندسین صنعت ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

برگزاری جلسه مشترک بسیج کارمندان و بسیج مهندسین صنعت

جلسه مشترک ریاست سازمان بسیج کارمندان و ریاست سازمان بسیج مهندسین صنعت سپاه کربلا ،پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی توزیع برق استان و گاز مازندران پیرامون برگزاری همایش بزرگ مدیریت مصرف برق در شرکت توزیع نیروی برق مازندران برگزار گردید .