بستانکاری مشترکان
شایعه بستانکاری مشترکان از همراه اول ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

شایعه بستانکاری مشترکان از همراه اول

مشترکان دائمی همراه اول می‌توانند با شماره‌گیری کد ستاره ۱۰ ستاره ۱۱۷ مربع اعتبار میان‌دوره خود را افزایش دهند.