اوزیل و میختاریان قربانی انقلاب امری در آرسنال
اوزیل و میختاریان قربانی انقلاب امری در آرسنال ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

اوزیل و میختاریان قربانی انقلاب امری در آرسنال

سرمربی آرسنال به دنبال تغییرات گسترده در تابستان است.