انتصاب جدید
سه انتصاب جدید در کتابخانه ملی ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه انتصاب جدید در کتابخانه ملی

اشرف بروجردی در احکامی جداگانه معاون آموزش، پژوهش و منابع دیجیتال، معاون کتابخانه و مدیر کل حراست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران را منصوب کرد.