ادیان و مقدسات
عربستان درصدد تصویب قانون ضد نژادپرستی و توهین به ادیان و مقدسات ۰۲ خرداد ۱۳۹۸

عربستان درصدد تصویب قانون ضد نژادپرستی و توهین به ادیان و مقدسات

رئیس هیئت عربستان در بیست و هشتمین دور از فعالیت "کمیته ممانعت از جرایم و تحقق عدالت کیفری" اعلام کرد، "دولت ریاض پیش‌نویس قانون جدیدی را بررسی می‌کند که نژادپرستی و انزجار را جرم و تشکیل سازمان‌هایی با رویکرد تبعیض نژادی را ممنوع می‌داند".