آزادي حسن عباسي تكذيب شد
آزادی حسن عباسی تکذیب شد ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

آزادی حسن عباسی تکذیب شد

وکیل حسن عباسی گفت: موکل بنده در حال حاضر در بازداشت است.