زهرا سادات خلیلی در توییتر از عنوان شروع خبرها گفت.