دراین بخش برخی ازتصاویرمصاحبه خبرگزاری بسیج پرس بخشی ازآرشیو قابل مشاهده می باشد

مصاحبه باامیر محسنی شهردارمنطقه۱۷تهران: