دراین بخش برخی ازتصاویرمصاحبه خبرگزاری بسیج پرس بخشی ازآرشیو قابل مشاهده می باشد

مصاحبه بادخترشهیدعباس بابایی

بسیج پرس بسیج پرس بسیج پرس بسیج پرس بسیج پرس بسیج پرس بسیج پرس بسیج پرس”بسیج_پرس”