دراین بخش برخی ازتصاویرمصاحبه خبرگزاری بسیج پرس بخشی ازآرشیو قابل مشاهده می باشد

مصاحبه باسرگرد حسین کریمی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر: