عضو شوراي مركزي تشكل اصلاح‌طلب مجمع نيروهاي خط امام در سخناني تامل برانگيز لباس روحانيت را جواز تاييدصلاحيت‌ افراد در انتخابات‌ها دانسته و به شوراي نگهبان توصيه كرد افراد ملبس به اين لباس را ردصلاحيت نكنند

هادی غفاری، عضو شورای مرکزی تشکل اصلاح‌طلب مجمع نیروهای خط امام در سخنانی تامل برانگیز لباس روحانیت را جواز تاییدصلاحیت‌ افراد در انتخابات‌ها دانسته و به شورای نگهبان توصیه کرد افراد ملبس به این لباس را ردصلاحیت نکنند وی در این راستا گفته‌است: باید فتیله نظارت را پایین‌تر بکشیم؛ یعنی کسی را که فساد بَیِن دارد رد صلاحیت کنند، نه اینکه بنده را با ۹ متر عمامه متهم به عدم التزام عملی به اسلام کنند این اظهارات غفاری در حالی است که امام راحل درباره روحانی‌نماهایی که به نام فقهاى اسلام، مفسده ایجاد مى‌‌کنند، فرموده‌بودند: «اینها را باید رسوا کرد، تا اگر آبرو دارند در بین مردم رسوا شوند، ساقط شوند. اگر اینها در اجتماع ساقط نشوند امام زمان را ساقط مى‌‌کنند، اسلام را ساقط مى‌‌کنند.»