به گزارش بسیج پرس ، در انحلال پارلمان انگلیس بیش از ۵٠٠ نفر از اساتید دانشگاه‌های ایران در نامه ای خطاب به نخبگان کشور انگلستان با انتقاد از انحلال پارلمان انگلیس توسط ملکه نوشتند: پارلمان، میراثی تاریخی و حاکی از برتری اراده مردم نسبت به نهاد موروثی و غیرانتخابی سلطنت است.اخراج پارلمان از عرصه تصمیم‌گیری […]

به گزارش بسیج پرس ، در انحلال پارلمان انگلیس بیش از ۵٠٠ نفر از اساتید دانشگاه‌های ایران در نامه ای خطاب به نخبگان کشور انگلستان با انتقاد از انحلال پارلمان انگلیس توسط ملکه نوشتند: پارلمان، میراثی تاریخی و حاکی از برتری اراده مردم نسبت به نهاد موروثی و غیرانتخابی سلطنت است.اخراج پارلمان از عرصه تصمیم‌گیری نسبت به مناسبات سیاسی، حرکتی ارتجاعی به طول چند قرن است.این اقدام در جغرافیایی که خود را پیشگام و صادرکننده حاکمیت مردم به دیگر ملل می‌خواند، بحران قانون اساسی و تزلزل در منطق آزادی را یادآوری کرد.وقت ایفای رسالت نخبگان و استادان حق‌‌طلب است که گامی تاریخی برای برچیدن نظام سلطنت و ساخت موروثی قدرت برداشته شود.