به گزارش بسیج پرس ، رضا کریمی نماینده اردبیل  : فراکسیون امید می توانست بهتر از این عمل کند، اینکه چرا بهتر از این عمل نکرد، برمی گردد به شرایط بین المللی مثل خروج آمریکا از برجام! فراکسیون امید به دلیل این که اکثریت را در مجلس نداشت نمی توانست اهداف خود را پیش برد.فراکسیون […]

به گزارش بسیج پرس ، رضا کریمی نماینده اردبیل  : فراکسیون امید می توانست بهتر از این عمل کند، اینکه چرا بهتر از این عمل نکرد، برمی گردد به شرایط بین المللی مثل خروج آمریکا از برجام! فراکسیون امید به دلیل این که اکثریت را در مجلس نداشت نمی توانست اهداف خود را پیش برد.فراکسیون امید حتی نمی تواند شعارهای انتخاباتی خود را در مجلس عملیاتی کند