رای دیوان عالی کشور در دو قسمت دادنامه شعبه نهم کیفری یک را در رابطه با پرونده قتل میترا استاد نقض کرد.

به گزارش بسیج پرس ، قاضی شهریاری سرپرست دادسرای جنایی در این رابطه اظهار کرد: اعتراض نماینده دادستان در خصوص دو جنایت بودن جراحات کف دست و تنه (جنایت عمدی غیر منتهی به فوت) که در اثر شلیک ایجاد شده است و دادگاه آن را یک جنایت تلقی کرده بود، وارد دانسته شد.

وی افزود: بر اساس ایراد دیوان عالی کشور رای برائت دادگاه شعبه نهم کیفری یک در این خصوص نقض شد و گرچه اولیادم رضایت داده‌اند؛ اما از جهت جنبه عمومی مستند به ماده ۶١۴ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات مصوب ١٣٧۵ دارای حبس تا ۵ سال می‌باشد.

سرپرست دادسرای جنایی خاطرنشان کرد: همچنین اعتراض وکیل متهم در خصوص نحوه شلیک‌ها و تقاضای ارجاع به کارشناس سلاح از جمله مواردی است که در رای دیوان عالی کشور وارد دانسته شده است.

قاضی شهریاری تاکید کرد: این پرونده به شعبه نهم کیفری یک اعاده می‌شود تا نسبت به رفع ایرادات و نقایص اقدام گردد.

میزان