ريچارد نفيو : اگرچه سياست فشار حداكثري تاكنون به اهدافش دست نيافته، اما برخي افراد در دولت آمريكا معتقدند كه اين سياست همچنان بايد ادامه داشته باشد.

به گزارش بسیج پرس ، ریچارد نفیو :  اگرچه سیاست فشار حداکثری تاکنون به اهدافش دست نیافته، اما برخی افراد در دولت آمریکا معتقدند که این سیاست همچنان باید ادامه داشته باشد. من انتظار دارم که ترامپ همچنان به فشارها برای ترتیب دادن یک نشست و گفتگوی مستقیم با روحانی ادامه دهد. برکناری بولتون به معنای تغییر رفتار آمریکا در ارتباط با تحریم‌ها نیست و عملکرد آمریکا را تغییر اساسی نخواهد داد.