از يك منبع مطلع: شبكه ضدانقلاب مرتبط با خارج از كشور امروز مورد ضربه قرارگرفته است. بر اساس اطلاعات واصله دستگيرشدگان از شهرها و نقاط مختلف كشور براي طراحي و ايجاد اغتشاش و ناامني به مشهد سفركرده بودند كه دستگير شدند.

به گزارش بسیج پرس ، از یک منبع مطلع:  شبکه ضدانقلاب مرتبط با خارج از کشور امروز مورد ضربه قرارگرفته است.

بر اساس اطلاعات واصله دستگیرشدگان از شهرها و نقاط مختلف کشور برای طراحی و ایجاد اغتشاش و ناامنی به مشهد سفرکرده بودند که دستگیر شدند.