یکی از دلایل ترک شغل بیکارانِ قبلاً شاغل « موقتی بودن کار» است که ۲۲.۶ درصد را به خود اختصاص داده اند. همچنین «پائین بودن درآمد» با ۱۶.۶ درصد، «اخراج یا تعدیل نیرو» با ۸.۱۶ درصد در مراتب بعدی قرار دارند.

به گزارش بسیج پرس،  نتایج طرح آمارگیری نیروی کار کشور در سال ۱۳۹۷ نشان میدهد که از حدود ۳٫۳ میلیون نفر بیکار کشور در سال ۱۳۹۷، حدود ۱٫۹ میلیون نفر، بیکار قبلا شاغل۱۰ ساله و بیشتر، بوده اند.

مردان نزدیک به ۱٫۶ میلیون نفر از این افراد را تشکیل داده اند. مطابق اطلاعات مندرج در جدول ذیل در سال ۱۳۹۷، از بین عواملی که موجب ترک شغل بیکاران ۱۰ ساله و بیشتر قبلا شاغل در طی ۵ سال گذشته شده است، سه عامل نسبت به بقیه عوامل در ترک شغل شاغلان و افزایش بیکاری این گروه نقش و تاثیر بیشتری داشته اند.

اولین عامل «موقتی بودن کار» با ۲۲٫۶ درصد یکی از مهم-ترین عوامل ترک شغل شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر در جمعیت مرد و زن کشور در دوره مذکور بوده است. همچنین «پائین بودن درآمد» با ۱۶٫۶ درصد،  «اخراج یا تعدیل نیرو» با ۸٫۱۶ درصد در مراتب بعدی قرار دارند.

البته عوامل دیگر مندرج در جدول ذیل نیز هرکدام به نوبه خود در ترک شغل شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر طی ۵ سال گذشته نقش داشته اند ولی در مقایسه با سه عامل اصلی فوق الذکر تاثیر کمتری بر ترک شغل و نهایتاً بیکاری شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر در بازار کار، داشته اند. نکته قابل توجه آن است که در سال ۱۳۹۶  نیز سه عامل مذکور به عنوان عوامل اصلی موثر در ترک شغل بیکاران قبلاً شاغل بوده است.

منبع: تسنیم