پیوند آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) مبارک باد.

لباس یاس بر تن کرد زهرا

کنار دست و بنشست مولا

محمد خطبه خواند زهرا بلی گفت

غلط گفتم بلی نه یاعلی گفت