به گزارش بسیج پرس با نظارت و پیگیری های شبانه روزی حجت الاسلام دسمی تولیت گروههای جهادی در منطقه سیل زده عین دو خوزستان بازسازی منازل مسکونی همچنان ادامه دارد و منازل ساخته شده به خانواده ها جهت اسکان تحویل داده میشود.

به گزارش بسیج پرس با نظارت و پیگیری های شبانه روزی حجت الاسلام دسمی تولیت گروههای جهادی در منطقه سیل زده عین دو خوزستان بازسازی منازل مسکونی همچنان ادامه دارد و منازل ساخته شده به خانواده ها جهت اسکان تحویل داده میشود.