فرد بي‌حجابي كه از آمر به معروف فيلم گرفته و براي رسانه‌هاي دشمن ارسال كرده بود؛ ساعاتي پس از انتشار فيلم با وصول گزارش مردمي به سامانه دادسراي ارشاد و صدور دستور قضايي، توسط مامورين پليس اطلاعات و امنيت شناسايي و بازداشت شد.

فرد بی‌حجابی که از آمر به معروف فیلم گرفته و برای رسانه‌های دشمن ارسال کرده بود؛ ساعاتی پس از انتشار فیلم با وصول گزارش مردمی به سامانه دادسرای ارشاد و صدور دستور قضایی، توسط مامورین پلیس اطلاعات و امنیت شناسایی و بازداشت شد. طی روزهای اخیر، رئیس دادگاه انقلاب اعلام کرده بود متخلفانی که از خود یا دیگران در رابطه با کشف حجاب فیلم بگیرند و منتشر کنند و یا آن را به افراد یا رسانه‌های دشمن ارسال کنند، مشمول ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی خواهند بود و برای آنها بین یک تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته می‌شود.